CPhS: Nepnieuws in 1935

 

Nepnieuws in 1935

 
Technische sprookjes en het nepnieuws in 1924 lieten de Minister van Oorlog besluiten tot de instelling van de Commissie voor Physische Strijdmiddelen. De Commissie werd in de latere jaren echter ook bestookt door “uitvinders” en ook met doorgeleid “vaag” nieuws.
Een voorbeeld:

 
Van de Generale Staf aan de Voorzitter Commissie voor Physische Strijdmiddelen, d.d. 6 Maart 1935, No. 1028 Geheim.
Onderwerp: Motorstoringen.
 
Eenige dagen geleden werd ik in kennis gesteld met onderstaand voorval, dat zich des nachts aan de Duitsche Noordzeekust, binnen de Duitsche territoriale wateren heeft afgespeeld.
De schipper van een aldaar varende motorboot bemerkte plotseling een trilling in zijn vaartuig. Tegelijkertijd sloeg de motor af en was aanvankelijk niet meer op gang te krijgen. Na plm. een uur gelukte dit echter weer. Tijdens deze motorstoring werd op de Duitsche kust een blauwachtige glans waargenomen.
Later werd overdag in de vermoedelijke richting van de waargenomen lichtglans op de kust een onderzoek ingesteld. Op plm. 4 K.M. afstand van de plaats waar de motorstoring optrad werd op een duin een installatie op rupsbanden, een soort goederenwagen (ongecamoufleerd), voorzien van een met een schuif af te sluiten gat, ontdekt. Volgens omwonenden werd deze installatie met behulp van een tractor dikwijls verplaatst.
Het optreden van een S.A.-patrouille belette nader onderzoek dezer installatie.
Bovendien werd vernomen, dat het afslaan van motoren ook andere elders varende motorbooten nu en dan overkomt.

Een ander voorval betreft hetgeen een automobilist in de nabijheid van Berlijn is overkomen. Ook hier sloeg de motor plotseling af en was niet op gang te brengen, totdat een S.A.-patrouille plotseling mededeelde: “Jetzt können Sie eiter fahren”.

Klaarblijkelijk wordt hier van Duitsche zijde met electrische golven geëxperimenteerd. Het behoeft geen betoog, dat afscherming tegen de hiermede op te wekken storingen in oorlogstijd ven het hoogste belang is en dat daarnaast het kunnen opwekken van dergelijke golven uit een defensief oogpunt van het grootste gewicht is.

Ik zal het op hoogen prijs stellen Uwe meening omtrent het vorenstaande te mogen vernemen, waarbij tevens ware te vermelden of de thans door Uwe Commissie onderhanden zijnde werkzaamheden toelaten eventueele proeven in deze richting met kracht ter hand te kunnen nemen.
Wellicht ten overvloede moge ik U verzoeken het bovenvermelde als van vertrouwelijken aard te beschouwen.
 
De Generaal-Majoor
Chef van den Generalen Staf
I.H. Reynders