Onderwaterakoestiek: periode (1946 – 1957)

Onderwaterakoestiek (1946 – 1957)

De onderwaterakoestiek heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog op vrij grote schaal toepassing gevonden bij het opsporen van onderzeeboten en oppervlakteschepen. De daarvoor gebruikte “geruischpeilers” werden ook aangeduid als ASDIC (Anti-Submarine Detection Investigation Committee). Later kregen ze de naam sonar (Sound Navigation and Ranging). De toestellen waren zowel van het “actieve” en het “passieve” type. Actieve sonar berust op de ontvangst van de echo van een object na de uitzending van een signaal. Passieve sonar gebruikt het door het object zelf voortgebrachte geluid dat een gevolg is van onder andere de voortstuwing.

In 1946 werd in Nederland een schoorvoetend begin met nieuw fundamenteel onderzoek op het gebied van de onderwaterakoestiek gemaakt. Dit betrof proefnemingen betreffende de absorptie van geluid in vloeistoffen. Tegelijkertijd werd gewerkt aan de ontwikkeling van een gestroomlijnde sonardom die minder cavitatie, dus geluid, maakt. Dat laatste in samenwerking met het Scheepsbouwkundig Proefstation, het latere MARIN. Voor de Koninklijke Marine werd ook een uitgebreide sonarinstallatie onderzocht op een achtergebleven Duits oorlogsschip en werd de Amerikaanse sonarinstallatie van het patrouillevaartuig Hr.Ms. Queen Wilhelmina gerepareerd door medewerkers van het Physisch Laboratorium. De Queen Wilhelmina voerde tijdens de oorlog de codenaam USS PC 468. Tussen 15 juni en 15 juli 1949 werd het schip door de Marine gerepareerd en omgedoopt tot Hulpschip Experimenteel 1 (HE 1).

De Koninklijke Marine was eind 1947 van mening dat, gezien het toekomstige belang van sonar, de vorming van deskundigheid en ervaring binnen Nederland noodzakelijk was. Dientengevolge werd het laboratorium in 1948 belast met het ontwikkelen van een sonar bestemd voor het toenmalige nieuwbouwprogramma van de Koninklijke Marine. De Engelsen, noch de Amerikanen waren bereid informatie over sonartechnologie te verstrekken. Omdat Frankrijk zich internationaal in een soortgelijke positie als Nederland bevond bleek het mogelijk om tot een goede samenwerking te komen. Dit betrof niet alleen de ontwikkeling van transducenten en hydrofoons (= onderwatermicrofoons), maar omvatte ook de uitwisseling van ervaring met apparatuur in ontwikkeling. Tevens stelde Frankrijk beproevingsfaciliteiten ter beschikking.

De belangrijkste, hierna beschreven, ontwikkelingen in de periode 1946 tot de jaren zestig waren:

 

Meetposten voor sonar en varend sonarbeproefingslaboratorium Hr.Ms. Paets van Troostwijk

Eind 1947 kon het laboratorium voor proeven gebruik maken van een vlot langszij de Hr.Ms. Zeearend in de Waalhaven te Rotterdam. Teneinde ook in eigen beheer experimenten met geluid onder water te kunnen uitvoeren werd in de herfst van 1948 door de Koninklijke Marine een meetvlot gebouwd dat was samengesteld uit pontons. Daarop werd een meethut gebouwd. De pontons hadden tijdens de bezetting gediend als gepantserde deuren (“Pendeur”) ter bescherming van een Duitse bunker (pen) voor Schnellboote (SBB) in de Waalhaven te Rotterdam (zie ook het bericht over de  aanval door de geallieerden op deze bunker). De gecompartimenteerde pontons waren gemaakt van half inch staalplaat en waren ieder ongeveer (lbh) 4 x 3 x 2 meter groot. In een ponton is er dus stahoogte.
Het meetvlot lag in dezelfde Waalhaven en was onder toezicht geplaatst van de onderzeebootbestrijdingsschool Hr.Ms. Zeearend. Met dit vlot kon het laboratorium metingen uitvoeren aan de zelf ontwikkelde transducenten. De Hr.Ms. Zeearend was voor de Tweede Wereldoorlog een lijndienstschip, de “Batavier IV”. Tijdens de oorlog viel het schip onder de Engelse Marine, eerst als “HMS Eastern Indies”, later als “HMS Western Indies”.

Naast deze beproevingsmogelijkheid kwam er weldra een tweede. Een Nederlandse marine-officier werd getipt over een Duits marineschip dat bij een Nederlandse sloperij beland was en een grote hoeveelheid elektronica aan boord had. Bij nader onderzoek bleek dit Duitse sonarapparatuur te zijn. Getracht is het sloopschip daar weg te halen, maar uiteindelijk moest er toch een bedrag voor neergelegd worden. Het schip betrof de in 1924 bij Akers Mekaniske Verksted A/S, Oslo, Noorwegen gebouwde walvisjager Thor Junior. later herdoopt tot Istre. In 1937 kreeg het schip met de drijvende traankokerij waar het bijhoorde, een Duitse eigenaar. De naam van het schip werd veranderd in Süd III. Gedurende de oorlog maakte de Süd III als bootnummer V1708 deel uit van Vorpostenflottille 17 in de Golf van Finland. Het schip was door de Duitsers voorzien van messing hydrofoons (diameter 8 à 9 cm, 12 cm lang en een twee-aderige kabel aan de achterzijde) die ingebed waren in de huid van het schip voor proeven met geruispeilinstallaties. Uiteindelijk zijn die hydrofoons achter een verflaag verdwenen. In 1946 werd het schip als onderdeel van de herstelbetalingen aan Nederland overgedragen.

Gruppenhorchgerät (GHG) van de Süd III (bedienconsole)
Gruppenhorchgerät (GHG) van de Süd III (bedienconsole)
Gruppenhorchgerät (GHG) van de Süd III (inwendig)
Gruppenhorchgerät (GHG) van de Süd III (inwendig)

 

Gruppenhorchgerät (GHG) van de Süd III - Siemens versterkers type 4 VK
Gruppenhorchgerät (GHG) van de Süd III – Siemens versterkers type 4 VK

Na de aanschaf is het schip begin 1949 door de Nederlandse dok- en scheepsbouwmaatschappij (NDSM) te Amsterdam volledig opgeknapt voor de Koninklijke Marine. Ook is de schade aan de aanwezige apparatuur hersteld en zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd (o.a. indicatie en reverberation controlled gain). Als zodanig heeft het schip dan ook vele jaren goede diensten bewezen, vanaf 1 juli 1949 als Hulpschip Experimenteel 1 (“HE 1”). Op 15 april 1950 werd door Koningin Juliana de naam Hr.Ms. Paets van Troostwijk aan het schip toegekend (Besch. m.v.m. no. 212661/209217). “In verband met de op deze bodem te verrichten natuurkundige proefnemingen, is in dit geval de naam van een bekend natuurkundige (= Adriaan Paets van Troostwijck) gekozen”. In de periode 1950-1951 kreeg het schip de NAVO boegcode (Auxiliary) A893.

In 1950 werden eerst asdic-proeven uitgevoerd in de Nieuwe Waterweg, daarna is een tocht gemaakt naar Toulon aan de Middenlandse Zee. Vele vaartochten om experimentele sonarapparatuur te beproeven volgden.

Een van de eerste proeven was met een transducent met vier kwadranten (zie foto). Ieder kwadrant was een zend/ontvangelement gemaakt van Seignettekristallen. De transducent was draaibaar opgehangen in de sonardom en gekoppeld aan de experimentele Anti-Duikboot Installatie (ADI).

Transducent van de Anti-Duikboot Installatie met zendelementen van Seignettekristallen. De transducent was draaibaar in de dome.

In 1961 werd het duidelijk dat de oude ”Hr. Ms. Paets van Troostwijk” niet lang meer zijn diensten als varend beproevingsplatform zou kunnen vervullen. Bij ministeriële beschikking van 13 februari 1963 (nr 640761/233170) werd het schip van de sterkte afgevoerd.

Hr.Ms. Paets van Troostwijk op de rede van Toulon (1950)
Hr.Ms. Paets van Troostwijk op de rede van Toulon (1950)

 

Gered van de brug van de Paets van Troostwijk voorafgaande aan de sloop
Gered van de brug van de Paets van Troostwijk voorafgaande aan de sloop

Toen tenslotte bleek dat de sloop van het schip onafwendbaar was, werd door de Koninklijke Marine als vervanging een vaste beproevingsinstallatie in Hoek van Holland ter beschikking gesteld. Deze bestond uit de “VIANDA” steiger aan de rechteroever van de Rotterdamsche Waterweg bij kmr. 1028 met een hijsmechanisme en een onderkomen voor de meetapparatuur. Deze steiger was via een vaste loopbrug verbonden met een laboratorium aan de vaste wal. Uiteraard werden tevens de nodige voorzieningen getroffen voor het verplaatsen en hijsen van zware lasten. Sinds 1966 deed deze installatie dienst voor proefnemingen met sonarapparatuur.

 

Onderzoek naar actieve sonar 

Omstreeks 1950 kwam, als resultaat van de eerdergenoemde marineopdracht, het laboratoriummodel van een Anti-Duikboot Installatie (ADI) gereed. Op een dikke stalen plaat, die dient als tegenmassa, zijn piëzo-elektrische kristallen geplakt, gemaakt van Seignettezout (kalium-natrium tartraat). Deze kristallen resoneren bij een frequentie van 25 kHz. De frequentie van deze actieve sonar was instelbaar tussen 17 en 35 kHz en het zendvermogen 250 W. Deze “zoeklichtsonar” was voor die tijd ultramodern en bevatte alles wat men zich in een dergelijk apparaat kon wensen. De opstelling in diagonaalsgewijs geplaatste vierkanten maakt het mogelijk om tussen het linker en het rechter kwadrant een richtingsbepaling te realiseren in het horizontale vlak, terwijl het bovenste en het onderste kwadrant voor de richtingsbepaling in het verticale vlak zorgt. Met deze opstelling kan men dus de richting van het binnenkomende geluid bepalen. Naast het elektronische deel, dat van een geheel nieuwe opzet was, was ook de transducent een eigen ontwikkeling. Voor de toepassing onder water worden de kristallen opgesloten in een waterdichte behuizing, gevuld met ricinusolie en met een rubberen geluidvenster aan de voorzijde. Hierbij werd gebruik gemaakt van advies door het Rubberinstituut TNO (in het jaarverslag destijds nog aangeduid met de oude naam (Rijks)Rubberdienst). De elektronische apparatuur omvatte een onderdeel dat de beweging van het eigen schip kon elimineren als onderdeel van de snelheidsbepaling van het doelwit, een zogenaamde “eigen Doppler-nullifier”.

Parallel vond onderzoek plaats naar andere piëzo-elektrische materialen zoals bariumloodtitanaat. Dit gebeurde in samenwerking met het Centraal Laboratorium van de PTT.

Deze transducent behoorde bij de sonar PAE-1 en werd in 1953 vervaardigd door Van der Heem.
Deze transducent behoorde bij de sonar PAE-1 en werd in 1953 vervaardigd door Van der Heem.

 

Laboratoriummodel van de ADI
Laboratoriummodel van de Anti-Duikboot Installatie (ADI)

Het laboratoriummodel van de werd met succes beproefd aan boord van Hr.Ms. Paets van Troostwijk op de Noordzee, voor de Franse kust bij Brest en in de Middellandse Zee. Daarna viel het besluit dat de Nederlandse industrie de serieproductie van het sonarapparaat ter hand zou nemen onder de technische verantwoordelijkheid van het laboratorium. Het productieprototype (onder de naam DATO: Detectie Apparaat Tegen Onderzeeboten) bleek aan boord van Hr.Ms. Marnix tot volle tevredenheid te werken. Daarop volgde de serieproductie onder de typering PAE-1 (Marinemuseum Den Helder) door de firma Van der Heem. Deze installaties hebben zeer lang dienst gedaan op schepen van de Koninklijke Marine. Ook internationaal trok deze sonar de aandacht. Dit blijkt uit de verkoop ervan aan de Duitse, Zweedse, en enkele andere buitenlandse marines. Dit succes hield niet alleen verband met de deugdelijkheid van het ontwerp maar ook met enkele bijzondere eigenschappen. Zo was er een bijzondere aanwijzing op een elektronenstraalbuis van het Doppler-effect, dat wil zeggen de frequentieverschuiving die optreedt ten gevolge van de beweging van het doel. Bovendien gaf het apparaat elektronisch direct de gegevens voor vuurleiding en wapens.

 

Productieprototype Detectie Apparaat Tegen Onderzeeboten (DATO)
Productieprototype Detectie Apparaat Tegen Onderzeeboten (DATO)

 

De PAE op het opleidingsschip Hr.Ms. Zeearend (1903-1971) Bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie
De PAE op het opleidingsschip Hr.Ms. Zeearend (bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
Magnetostrictieve transducent
Magnetostrictieve transducent

In de nacht van 6 op 7 november 1952 strandde het Panamese stoomvrachtschip M.s. Faustus om 03:30 uur in een heftige Noordwesterstorm ten noorden van de Noorderpier bij Hoek van Holland. De reddingsboot Jan Lels weet de bemanning te redden. Om 21:00 uur sloeg het schip door het Noorderhoofd heen en zonk dwars op de vaargeul van de Nieuwe Waterweg naar de diepte. Het blokkeerde de toegang tot de Rotterdamse haven, zoals voor de SS Maasdam en de SS Nieuw Amsterdam.  Rijkswaterstaat kon het wrak niet goed localiseren. Met de experimentele ADI op de Paets van Troostwijk werd op 8 november de ligging van het wrak ruwweg veastgesteld. Met een experimentele actieve sonar (‘echolood’) voor opsporing van zeemijnen werd daarna de wrakligging, ondanks het stampen en rollen van de Paets, precies afgebakend. Er bleef nog voldoende ruimte over om schepen te laten passeren. Met betonning kon de helft van de vaargeul naar en van Rotterdam na 24 uur weer operationeel gemaakt worden. In het boek “De Nieuwe Waterweg” is beschreven hoe het wrak in 1953 in eerste instantie uit de weg geruimd werd door het wegzuigen van zand en hoe begin jaren ’60 het wrak met een profielzuiger op nog grotere diepte werd gebracht. 

De ADI op de Paets van Troostwijk is vanaf eind augustus 1954 tot 25 november 1954 ook gebruikt om brokstukken van het op 23 augustus 1954 rond 12:30 uur tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee  in zee neergestorte KLM DC-6B (PH-DFO) Willem Bontekoe, vlucht KL608 New York-Amsterdam, te lokaliseren. Een persoonlijk verslag van die inzet van de Paets van Troostwijk is te vinden op Onze Vloot.

Parallel hieraan werd begin jaren 50 gewerkt aan de ontwikkeling van piëzo-elektrische stoffen en een magnetostrictieve sonar op hoge frequenties voor detectie van zwevende en drijvende voorwerpen in rivieren. 

De actieve sonar werd intussen in het laboratorium verbeterd en uitgebreid. Zo ontstond de WARO als waarschuwingsversie van de DATO. De WARO werd door Van der Heem geproduceerd als de CWE-1. Door uitbreiding met een grotere zender ontstond hieruit de CWE-10, die was uitgerust met een nieuw ontwikkelde, magnetostrictieve transducent. Deze grotere zender werd gedreven door de bestaande CWE-1 zender en was dus als moduul geplaatst tussen de oorspronkelijke zender en de transducent. Daarmee werd het oorspronkelijke vermogen van 250 W opgevoerd tot 10 kW.

Als toevoeging aan de actieve sonar werd ook geëxperimenteerd met het Aanslag Correctie Plot (ACP). Dit toestel gaf onder gunstige omstandigheden een aanduiding van de ligging van een doel indien de lengte daarvan groot was ten opzichte van de andere afmetingen. Verbeteringen op verschillende terreinen werden beproefd en soms met succes. Zo ontstond een verbetering van het rendement van de energieoverdracht tussen zender en transducent en van de automatische sterkteregelingen. Mechanische voorzieningen werden vervangen door elektronische circuits en verschillende uitvoeringsvormen voor de visuele presentatie van het signaal werden beproefd.

 

Onderzoek naar passieve sonar periode 1951 – 1957

Vanaf 1951 werd tevens gewerkt aan onderzoek betreffende passieve sonarapparatuur. Bij proefnemingen en wijzigingen is intensief met Frankrijk samengewerkt. Als eerste werd de Passieve Afstand Indicatie (PAl) ontwikkeld. In de onderzeeër waren op vier vaste posities langs de lengteas van het schip hydrofoons gemonteerd. Het schroefgeruis van een doel komt niet gelijktijdig bij de vier hydrofoons aan. De instelbare vertragingslijnen W1 en twee keer W2 worden zo ingesteld dat het geruis gelijktijdig bij de signaalbehandeling aankomt. De mate van vertraging ingesteld door W2 geeft de richting van het doel. Bij een vlak geluidsgolffront zijn de tijdverschillen van de twee bases gelijk. Een afwijking hierop ontstaat door het kromme golffront. Uit deze afwijking kan de positie van het doel worden berekend.

PAI: Vergelijking van de vertraagde aankomst van het geluid geeft richting van geluidsbron en afstand
PAI: Vergelijking van de vertraagde aankomst van het geluid geeft richting van geluidsbron en afstand

 

PAI
PAI

Latere proefnemingen met de PAI werden nutteloos door het besluit van de Koninklijke Marine om dergelijke sonarapparatuur in het buitenland te kopen.

In 1955 werd begonnen met het meten van het eigen stoorgeruis in de sonar van diverse schepen. Na een aantal metingen op zee werd dit werk in latere jaren overgenomen door de Koninklijke Marine die dit in eigen beheer als routine laat uitvoeren. Het laboratorium was ook later nog betrokken bij de verschillende aspecten van deze metingen. Hetzelfde geldt voor het uitgestraalde geruis. TNO adviseerde bovendien bij de inrichting van een meetbaan voor het meten van scheepsgeruis en leverde de hiervoor benodigde hydrofoons.

In de late 50-er jaren werd nog het elektronische deel van een geruispeiler ontwikkeld: het onderwaterluisterapparaat (OLA). Verbeterde inzichten en gewijzigde technische mogelijkheden resulteerden in de modellen OLA-2 en OLA-3.

OLA-1
OLA-1
OLA-2
OLA-2
OLA-3 (getransistoriseerde uitvoering van OLA-2)
OLA-3 (getransistoriseerde uitvoering van OLA-2)

 

Laboratoriumversie van de OLA-3 (transistorversie OLA-2 met verbeteringen) periode 1958-1960
Laboratoriumversie van de OLA-3 (transistorversie OLA-2 met verbeteringen) periode 1958-1960

Elk van deze modellen betekende, bij gelijkblijvende prestaties, een aanzienlijke reductie in volume en gewicht vergeleken met zijn voorganger. Dit leidde echter niet tot een industriële productie, hoewel de laboratoriummodellen wel geruime tijd dienst deden op de onderzeeboten van de Koninklijke Marine. Getracht werd om het omwentelingstal van de schroef van een passerend schip te bepalen door het geluid van de schroef weer te geven op een elektronenstraalbuis. In het centrum van de onderzeeër waren twee hydrofoons gemonteerd op het uiteinde van een staaf, die om het midden in bakshoekrichting draaibaar was. Deze bakshoek werd zo ingesteld dat de hydrofoons gelijke afstand hadden tot de geruisbron. De richting van de bron bevond zich dan loodrecht op de staaf.

 

Onderzoek aan transducenten (1958 – 1964)

Veel werk werd door het laboratorium verricht aan het ontwikkelen van transducenten en hydrofoons. Uit de literatuur was net na de Tweede Wereldoorlog zeer weinig bekend op dit gebied. Betrouwbare theorieën ontbraken zodat de meeste constructies langs empirische weg tot stand kwamen. Bovendien moest het gebruik worden bestudeerd van de moderne keramische materialen omdat die materialen voordelen boden boven piëzo-elektrische kristallen of magnetostrictieve metalen.
Omstreeks 1960 werd begonnen met het ontwerp van hydrofoons voor een speciale passieve sonar waarbij gebruik gemaakt werd van het principe dat in de radiotechniek bekend staat als “Watson-Watt” om akoestisch een peilingsindicatie te verkrijgen. Ondanks het slagen van dit onderzoek, kwam een industriële productie pas vele jaren later op gang.

Een voorbeeld van de vele ontwikkelde hydrofoons is de sonarinterceptiehydrofoon LWS20 (Luister Waarschuwings Systeem). Als een schip, dat op zoek is naar onderzeeboten sonarsignalen uitzendt, dan kunnen die signalen worden opgevangen door een onderzeeboot voordat het schip de echo’s waarneemt. Hiervoor beschikt de onderzeeboot over een Sonar Interceptie-ontvanger, een luisterapparaat dat van opgevangen sonarsignalen de richting en de frequentie bepaalt. Laagfrequente signalen zijn afkomstig van langeafstand-sonars, middenfrequente signalen van aanvalsonars en de hoogfrequente signalen komen van doelzoekende torpedo’s. Het apparaat moet dus een breed frequentiespectrum kunnen ontvangen.

Hydrofoon LWS20 met 10 elementen
Hydrofoon LWS20 met 10 elementen

 

Proeven met de LWS20 te Nootdorp (1961)
Proeven met de LWS20 te Nootdorp (1961)

De transducent bestaat uit een kubus met daarin vier hydrofoons LWS20 die elk een sector van 90o bestrijken. Elke hydrofoon bevat tien elementen van het door het laboratorium ontwikkelde type ZP84, gerangschikt in een driehoekig patroon. De signalen van de tien elementen gaan naar acht voorversterkers.

Nummering van de elementen van de LWS20 - zie tekst hieronder
Nummering van de elementen van de LWS20 – zie tekst hieronder

Het frequentiespectrum wordt in vier delen gesplitst. Het enkele bovenste hydrofoon-element (1) bestrijkt de hoogste frequentieband van 40 tot 80 kHz. De drie bovenste hydrofoon-elementen (elementen 1, 2 en 3) ontvangen samen de frequentieband van 20 tot 40 kHz. Met het driehoekje van zes elementen (elementen 1 t/m 6) wordt de frequentieband van 10 tot 20 kHz ontvangen en alle tien hydrofoon-elementen (elementen 1 t/m 10) tezamen verzorgen de laagste frequentieband van 5 tot 10 kHz. De hydrofoon bestaat geheel uit titanium en is bestand tegen elke diepte onder water waar een onderzeeboot kan duiken.

LWs20 gebaseerde hydrofoon aan boord van een driecilinder onderzeeboot
LWs20 gebaseerde hydrofoon aan boord van een driecilinder onderzeeboot

In 1958 werd parallel hieraan begonnen met de constructie van een panoramische transducent voor een lage frequentie met bijbehorende apparatuur. Een dergelijke transducent was toen in Nederland niet aanwezig. De bedoeling van deze omvangrijke onderneming was om eigen ervaring te verkrijgen met de fundamentele problemen die aan een dergelijk ontwerp zijn verbonden. De transducent, die niet bedoeld was als pre-productie model, werd opgebouwd uit 216 zeskantige, elkaar steunende, elementen, verdeeld over 36 kolommen van elk zes elementen, geplaatst in een cilindervorm.

Drie hydrofoonkolommen van de 216TP5R
Drie hydrofoonkolommen van de 216TP5R

De panoramische transducent 216TP5R kwam in 1964 gereed. Met deze panoramische transducent kon over een bakshoek (=kaarthoek) van 360 graden rondom uitgezonden en ontvangen worden. De resonantiefrequentie was 5 kHz en het totale gewicht 2800 kg. Deze transducent was oorspronkelijk bedoeld voor de Hr.Ms. Karel Doorman, maar omdat het schip zou worden afgestoten ging deze update niet door. 
De aan en met deze transducent uitgevoerde metingen hebben aanzienlijk bijgedragen aan de kennis die benodigd was om de toekomstige gebruiker van dergelijke transducenten te kunnen bijstaan met gefundeerde adviezen. Hetzelfde geldt voor de elektronische apparatuur die nodig is om zo’n transducent te kunnen gebruiken.

Panoramische transducent 216TP5R aan boord van een schip
Panoramische transducent 216TP5R aan boord van een schip
Schematic of the 216TP5R
Schematic of the 216TP5R

De werking van de 216TR5R is als volgt: van de kolommen wordt een derde deel, 12 kolommen overeenkomend met 120 graden van de totale omtrek, gebruikt bij uitzending en ontvangst. Door elektronische omschakeling van de 12 kolommen kunnen de geluidbundels rondom in 36 richtingen worden ingesteld. Met vijf vaste vertragingslijnen wordt ervoor gezorgd dat ondanks het gebogen front van de transducent er een vlak golffront aan uitgezonden geluid wordt verkregen. In het schema is de gestippelde boog 120 graden. De vijf vertragingslijnen zijn D kolom 2 en11, D kolom 4 en 9, D kolom 6 en 7, D kolom 5 en 8, D kolom 3 en10. De lengte van de vertragingslijnen D geeft de maat van de vertraging aan.

Het laboratorium produceerde onder meer twaalf zenders met ieder een vermogen van circa 1 kW met de daarbij behorende afstemspoelen. De experimentele transducent 216TP5R werd, na afloop van de metingen in Nootdorp, met de bijbehorende apparatuur op het nieuwe meetstation van de Marine in Hoek van Holland beproefd.

 

Meetstation Roeleveense Plas (Nootdorp)  (1953 – ~1995)

Tijdens de ontwikkeling van transducers bleek de meetinrichting op het vlot in de Waalhaven niet meer aan de eisen te voldoen:

  • het water was ter plaatse niet diep genoeg,
  • het achtergrondlawaai was te hoog door de nabijheid van scheepsverkeer en havens, en
  • de afstand tussen het laboratorium in Den Haag en de haven in Rotterdam was onpraktisch groot.

Daarom werden de pontons in 1953 verhuist naar de Roeleveense Plas, een kustmatig driehoekig zoetwatermeer nabij Nootdorp naast de A12. Daar werd een nieuw meetstation voor onderwaterakoestiek ingericht, zie hiervoor de webpagina’s over het Meetstation Roeleveense Plas.

 

 

Met dank aan

Van der Heem & Bloemsma documentatiecentrum, website: http://www.vanderheem.com/index.html zijn enkele fotoverwijzingen naar de industriële versies van de sonarapparatuur aan deze webpagina toegevoegd.

Het scheepswrak s.s. ‘Faustus’, pp 83-90, in: G. van den Burg, De Nieuwe Waterweg, poort van Europa, 1989.